JIS (Komatsu) Cono 60°

Hembra JIS Komatsu (FKX)  

Hembra JIS Komatsu 90° (FKX 90°)